Temeljem članka 188. i 189. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i članka 14. i 15.
Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“, te Odluci o pokretanju postupka davanja koncesijskog
odobrenja za obavljanje djelatnosti – iznajmljivanje bicikla, kajaka i kanua na području Nacionalnog parka
Mljet koju je donijelo Upravno vijeće na 2. sjednici održanoj dana 28.02.2023. godine, Javna ustanova
„Nacionalni park Mljet“ objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za
obavljanje djelatnosti – iznajmljivanje bicikla, kajaka i kanua na području Nacionalnog parka Mljet

Rok za podnošenje ponuda je 14.04.2023. do 12,00 sati.

Pristiglom ponudom smatra se ponuda koja je zaprimljena do 14.04.2023. do 12,00 sati bez obzira je li predana neposredno ili poštom.