Temeljem članka 188. i 189. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i članka 14. i 15. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“, te Odluci o pokretanju II. postupka davanja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti – iznajmljivanje bicikla, kajaka i kanua na području Nacionalnog parka Mljet koju je donijelo Upravno vijeće na 5. sjednici održanoj dana 24.04.2023. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“ objavljuje II. javni poziv za dostavu ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti – iznajmljivanje bicikla, kajaka i kanua na području Nacionalnog parka Mljet.

Rok za podnošenje ponuda je 26.05.2023. do 12,00 sati.

Pristiglom ponudom smatra se ponuda koja je zaprimljena do 26.05.2023. do 12,00 sati bez obzira je li predana neposredno ili poštom.