Zbog svoje razvijene obale, predivnih uvala i luka, otočića i hridi Nacionalni park Mljet posjećuje veliki broj nautičara. Na ovoj stranici možete pronaći sve bitne informacije za nautičare u NP Mljet.

Prostorom Nacionalnog parka Mljet upravlja Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“. Park je podijeljen u tri zone zaštite:

 1. Zona stroge zaštite
 2. Zona usmjerene zaštite
 3. Zona korištenja

ZONA STROGE ZAŠTITE se dijeli u dvije podzone.

Zona stroge zaštite– Ia čine otoci Galicija, Crna seka donja, Borovac, Ovrata te istočni dio otoka Kobrava (granica se proteže preko vrha Kula u smjeru sjever-jug), zatim posebni rezervat šumske vegetacije Velika dolina s okolnim područjem te strmci s južne strane NP-a Mljet od Ponte od Kamenice do Debele glave od Lenge.

Zona stroge zaštite – Ib – S južne strane NP-a Mljet to su lokaliteti Vranji škoj (potez između Donje i Gornje ponte od Hljeba u smjeru Vranjeg škoja te oko njega u opsegu od 300 m), Zakamenica (potez uz obalu od Ponte od Krsa do Ponte od Kamenice pa zatim južno do koordinate 17⁰21’35,179’E 42⁰45’41,674’N pa zapadno do 17⁰21’5,733’E 42⁰45’51,588’N te nazad na Pontu od Krsa) i Štit (od Korizmenog rata uz obalnu liniju do Ponte od Stražice pa južno do koordinate 17⁰20’28,602’E 42⁰46’2,799’N, zatim zapadno do 17⁰19’51,725’E 42⁰46’10,275’N te dalje do 17⁰19’39,062’E 42⁰46’20,739’N pa nazad do Korizmenog rata. Sa sjeverne strane to su zapadni dio otoka Glavat (od Male glave prema jugu do točke 17⁰21’16,604’E 42⁰48’3,604’N, zatim zapadno do 17⁰21’5,985’E 42⁰48’3,616’N pa sjeverno do 17⁰21’7,633’E 42⁰48’21,744’N i dalje prema sjeveroistoku do 17⁰21’12,297’E 42⁰48’26,124’N te istoku do17⁰21’27,858’E 42⁰48’28,593’N, odakle se spaja s Malom glavom na Glavatu sa sjeverne strane), Zaobraslo prijeslo – Veliki i Mali Maslinovac (potez Posušnji Glavat, gornja ponta – ponta iznad Baraka, zatim istočno preko uvale Zaobraslo prijeslo do ispod Donje glave obalnom linijom uz Podolac i Bijelu glavicu do ponte na Gornjoj boki te sjeverno prema točki 17⁰22’44,191’E 42⁰48’24,329’N, zatim zapadno prema 17⁰22’13,946’E 42⁰48’26,085’N te južno na Posušnji Glavat, gornja ponta) i Ovrata (potez Gornja ponta od Konala – Stijene od Moračnika – vanjska strana Kobrave od Gornje rute do Priježbe pa sjeverno do točke 17⁰25’1,586’E 42⁰47’42,236’N, zatim zapadno do 17⁰24’19,757’E 42⁰47’54,438’N i južno do Gornje ponte od Konala.

 ZONA USMJERENE ZAŠTITE – IIa obuhvaća sve poljoprivredne površine i otok Glavat. Zona IIb obuhvaća Malo i Veliko jezero te Solinski kanal do izlaza Vratosolina. U ovoj zoni rekreacijski ribolov nije dopušten, kao ni ronjenje s bocama (osim uz posebno odobrenje JU-a), dok je plovidba regulirana. Kupanje je dopušteno. Zona IIc najveća je zona na moru, dopušten je rekreacijski ribolov uz dozvolu JU Nacionalni park Mljet. Sidrenje nije dopušteno, a ronjenje s bocama je regulirano.

ZONA KORIŠTENJA –IIIa čine sva naselja (Pomena, Polače, Goveđari, Babine Kuće, Soline, Pristanište, Njivice) ili područja na kojima već postoje neke građevine (Kulijer, otok Sv. Marije, Vrbovica, Tatinica, Veliki Planjak. Zona IIIb jest zona predviđenih sidrišta, odnosno privezišta kada plutače budu postavljene. Preduvjet je izmjena Prostornog plana. Ova je zona predviđena u uvali Lokva, uvali Polače, uz južnu obalu otočića Pomeštak, od Malog Kusarskog rata do Lenge te istočno od otočića Tajnik, kao i u uvali Tatinica.

Pravila za nautičare u NP Mljet

Na području Nacionalnog parka Mljet unutar 150 m od obale propisana je najveća dopuštena brzina do 5 čvorova. Kretanje plovila posjetitelja u vodama NP Mljet je dozvoljeno uz dopuštenje JUNP Mljet. Korisnici plovila, odnosno vlasnici koji nemju dopuštenje Ustanove, a zateknu se u akvatoriju NP Mljet dužni su napustiti vode NP Mljet. Pod dopuštenjem za plovidbu podrazumijeva se plaćanje naknade i dobivanje ulaznice za plovilo. Visina naknade ovisi o veličini plovila (LOA) i broju dana namjeravanog zadržavanja u akvatoriju NP Mljet.

Radi sprečavanja nedozvoljene plovidbe i sidrenja na nedozvoljenim mjestima postavljene su vidljive oznake.

Prijevoz posjetitelja na Velikom jezeru obavlja se plovilima Ustanove, a može ih obavljati i plovilo drugih pravnih ili fizičkih osoba koje imaju dozvolu parka.

U Malo jezero dozvoljen je ulazak samo plovilima na vesla. U Velikom jezeru i Solinskom kanalu dozvoljena je plovidba i privez plovila stanovnicima odnosno vlasnicima i ovalštenicima prava na nekretninama u Goveđarima, Babinim Kućama, Njivicama, Velikoj Lozi, Pristaništu, Solinama kao i plovilima Ustanove. Brzina plovidbe u Solinskom kanalu i Velikom jezeru ograničena je na 5 čvorova za sva plovila, uključujući i plovila Ustanove.

U zoni II.c. sidrenje nije dozvoljeno.

Na području luke Pomena, osim priveza uz rivu i obalu naselja, dopušteno je sidriti se u zaljevu Lokva preko Kulijera i rta Konštar, te prema najzapadnijem rtu otočića Pomeštak (izbjegavajući otočić Galicija) do prolaza koji zatvaraju Pomeštak i Sikjerica.

Na području luke Polače, osim priveza uz zivu i obalu naselja, dopušteno je sidrenje u cijeloj uvali luke Polače, od Lunđine (uvala Rogač) do rta Lenga, te u morskom akvatoriju  omeđenom otokom Mljet na jugu, te rtom lenga, rtom Glavica (Moračnik), rtom Vrh Tajnika (Tajnik), rtom Velika Ruta (Kobrava), Rtom Vrhkobrave do južnog rta otočića Kobrave nasuprot naselju Tatinica.

Privez i sidrenje zabranjeni su na sljedećim lokalitetima :

 • U sjevernom dijelu NP Mljet- Uvala Križice, uvala Zaklopita, uvala Bijela, uvala Zaobraslo Prijeslo, područje južno od otočića Maslinovac (uvala Stupa)
 • U zapadnom dijelu NP Mljet- uvala Liskanje, uvala Borovac, područje između  otočića Pomeštak, Glavat i Borovac te obale otoka Mljeta, uvala Srednja, uvala Međuporat, uvala Lastovska
 • – u južnom dijelu NP Mljet- uvale Male i Velike Blace, uvala Gonoturska te u prolazu Vratosolina na ulazu u Solinski kanal, u području oko otočića Utrnji i Vranji škoj te uvala Grabova

U Velikom jezeru, posebno u lukama Polače i Pomena te na drugim organiziranim privezištima, kao i u bilo kojem drugom dijelu NP Mljet zabranjeno je ispuštati u more onečišćenu vodu i otpadna ulja ili prazniti brodske sanitarne uređaje.

U manjim plovilima koja nemaju spremnike za onečišćenu vodu, dok su na privezištu ili sidrištu, zabranjena je upotraba sanitarnog čvora i ispuštanje onečištene vode iz sudopera.

Plovilima za koja se utvrdi da ispuštaju onečišćene vode i otpadna ulja, osim provođenja propisanog postupka i naplate novčane kazne, naredit će se isplovljavanje iz voda nacionalnog parka.

Zabranjeno je u more i na morsku obalu bacati, odlagati ili ispuštat zauljene vode, fekalije te plastični, metalni, stakleni i ostali kruti ili tekući otpad koji onečišćuje okoliš.  Zabranjeno je oštećivanje, uništavanje, iznošenje i otuđivanje dijelova arheoloških nalazišta i povijesnih podrtina. Za zaštićena morska područja važe posebni propisi koji se odnose na red i ponašanje.

Zabranjeno je korištenje podvodne ambijentalne rasvjete.

Postupak ispravnog sidrenja

 1. Prilikom sidrenja izbjegavajte livade posidonije.  S vjetrom u pramac zaustavite plovilo iznad dna svijetlije boje (pjeskovito dno) i bacite sidro.
 2. Polako vozeći unatrag spuštajte sidreni lanac ili konop koji mora biti najmanje 3 puta duži od dubine sidrenja (4 – 6 puta duži za dubine sidrenja do 20 m).
 3. Vozeći lagano unatrag zategnite lanac/konop i uvjerite se da sidro drži.
 4. Vodite računa o radijusu kretanja broda oko  točke sidrenja pod utjecajem vjetra i morskih struja.
 5. Prilikom odlaska doplovite iznad mjesta na kojem ste bacili sidro i tek ga tada podignite

Važne informacije

Neprikladnim sidrenjem, ispuštanjem kaljužnih voda, bacanjem smeća, bukom, glisiranjem i raznim drugim aktivnostima značajno štetimo prirodnom okolišu.

Svatko od nas treba preuzeti odgovornost za svoje postupke kako bismo zaustavili nanošenje nepopravljive štete.

Pri sidrenju koristite tehnike i materijale koji smanjuju negativne posljedice.

Opremite plovilo sa sustavom za zadržavanje otpadnih voda.

Otpad s plovila odlažite u lukama, a ne u moru.

Dozvoljena brzina kretanja plovila u lukama je do 5 čvorova (9km/h).

Ako na sidru ili lancu pronađete komadiće alge kaulerpe (Caulerpa cylindracea) bacite ih u smeće, a ne u more.

Sidrenje je dozvoljeno u lukama Polače i Pomena.

Zabranjeno je korištenje podvodne ambijentalne rasvjete.

Plovila u akvatoriju NP Mljet su dužna imati ulaznicu za plovila.

Ulaznica za plovilo je Vaš doprinos u očuvanju prirode

Važne poveznice

https://meteo.hr/

https://meteo.hr/prognoze.php?section=prognoze_specp&param=jadran

https://peljar.cvs.hr/

https://mmpi.gov.hr/more-86/nautika-121/nauticki-informacijski-servis-nis/18288

https://croatia.hr/hr-hr/korisne-informacije/turisticka-pristojba-za-nauticare