U okviru projekta: „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“, Grupa predmeta nabave 14: „Izrada i razvoj programa praćenja za pijavice“, kojeg za potrebe Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) provode Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske (ADIPA) i Gradski muzej Varaždin (GMV) kroz 28.-29. kolovoza 2022. godine, od strane tročlanog stručnog tima, provedeno je sustavno istraživanje pijavica roda Hirudo na tri otočne blatine: Sobranskoj (Sl. 1), Blatskoj (Sl. 2) i Kozaričkoj (Sl. 3).

Kroz terenska istraživanja analizirana su staništa, mjereni mikroklimatski čimbenici te korištenjem više metoda (vizualni pregled staništa, vabljenje te postavljanje živolovki (Sl.4), lovljeni primjerci medicinskih pijavica, inače Natura vrsta.

Istraživanja su rezultirala pronalaskom više primjeraka pijavica, koje su na osnovi eksternih morfoloških karaktera određene kao vrsta Hirudo verbana Carena, 1820 (Sl. 5) (leg. i det. R. Ozimec), isključivo u Blatskoj blatini, dok u ostalima nisu utvrđene.

Ovaj nalaz na otoku Mljetu, prvi je potvrđeni nalaz roda Hirudo na području Dalmacije u 21. stoljeću. Iako je nekada Dalmacija, a posebno područje Neretve, bila čuvena po lovljenju i prodaji živih medicinskih pijavica, očito je došlo do drastičnih promjena ekoloških uvjeta na dosadašnjim staništima, koje su rezultirale posvemašnjim lokalnim, pa i regionalnim izumiranjem vrste. Stoga je potrebno provesti daljnja istraživanja današnje rasprostranjenosti, kao i detaljnu analizu fizikalno-kemijskih čimbenika staništa, posebno vode kako bi se utvrdili negativni utjecaji i uzroci nestanka te poduzele zaštitne mjere, koje mogu uključivati i reintrodukciju vrste.

Blatska blatina zaštićena je kao Natura područje (Blatina kod Blata, SiteCode: HR2000944) s jednim staništem, Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae) (Natura kod 3140) te dvije Natura vrste, jezerski regoč (Lindenia tetraphylla; Natura kod 1043) i močvarna kornjača (Emys orbicularis: Natura kod 1220). Nalaz treće Natura vrste, medicinske pijavice (, dodatno je vrednuje kao iznimno vrijedno močvarno stanište, ne samo otoka Mljeta, već na razini Europe, a koje definitivno traži sustavnu inventarizaciju, te monitoring, uz mjere aktivne zaštite i eventualne korekcije postojećih elemenata korištenja (npr. poticanje nekad prisutnog napajanja stoke), kako bi se cijeli ekosustav održao, usprkos očitim klimatskim promjenama, uslijed kojih dolazi do drastičnih isušivanja i zaslanjenja staništa (Sl.6), ali i pojave invazivnih vrsta.

Tekst i fotografije: Roman Ozimec (Mag. sc. biol. et oecol. mag. agr.)