• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Dana 19. ožujka 2019. u 16.30 sati u prostorijama galerije “Stara skula” u Goveđarima održati će se predavanje na temu „Izlaganje nove katastarske izmjere i obnova zemljišne knjige za k.o. Goveđare“. Predavanje će održati Aida Čustović Lučić, voditeljica Odjela za katastarske programe i geodetske poslove Područnog ureda za katastar u Dubrovniku i Vlaho Bošković, sudac Općinskog suda u Dubrovniku. Svrha predavanja je upoznavanje vlasnika nekretnina u k.o. Goveđari sa postupkom izlaganja nove katastarske izmjere i formiranje zemljišnoknjižnih izvadaka za novu zemljišnu knjigu k.o. Goveđari.