KLASA: 330-01/24-01/01

UR. BROJ: 2117-05-24-01

Goveđari, 2. veljače 2024.

Javni poziv proizvođačima suvenira

Predmet javnog poziva:

Predmet Javnog poziva je odabir suvenira za daljnju prodaju u maloprodajnim mjestima Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” u 2024. sklapanjem ugovora o komisionoj prodaji.

Kategorije suvenira za koje se proizvođači mogu prijaviti su:

1. Tradicionalni suveniri – ručno izrađeni suveniri koji moraju sadržavati prepoznatljive elemente lokalne sredine, tradicionalnih materijala i bit odraz tradicije (mljetski vez, vrše). Dalje, mogu se prijaviti i suveniri koji sadržavaju tradicionalne tehnike, motive i moderni dizajn.

2. Suvremeni i uporabni suveniri – majice, kape, bedževi, privjesci, magneti, igračke, razglednice, knjige, nakit, šalice, multimedija

3. Umjetnički suveniri – slike, unikatni nakit, suveniri inventivne i originalne izvedbe, suveniri obilježeni osobnim pečatom i vizijom umjetnika

4. Prehrambeni suveniri – jestivi ili dekorativnog karaktera (sušeno voće, džemovi, maslinovo ulje, rakija, i slično). Ovi suveniri moraju biti predstavljeni u formi suvenira s navedenim uvjetima skladištenja i izlaganja.

Zbog prepoznatljivosti destinacije NP Mljet i otok Mljet, poželjno je, ali ne i nužno da suvenir nosi obilježje destinacije (logotip NP, ime otoka, mljetski motivi i slično).

Sudionici:

Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne i fizičke osobe(trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti, OPG-ovi)

Uvjeti prijave:

Uz ispunjenu prijavnicu, koja je dio ovog Javnog poziva, kandidati su obavezni dostaviti dokaz o urednoj registracijisubjekta za izradu suvenira, uzorak suvenira s deklaracijom i specifikaciju proizvoda s vidljivo iskazanom cijenom bez PDV-a. Ukoliko se radi o kategoriji 3 – umjetnički suveniri, dovoljno je priložiti fotografije ili prezentirati suvenir na drugi način za koji vlasnik smatra da je prikladan.

Za jaka alkoholna pića potreban je dokaz prijave u Registar trošarinskih obveznika pri Carinskoj upravi Ministarstva financija.

Za vina potrebno je rješenje o stavljanju na tržište proizvoda, te fizikalno-kemijsku analizu vina kao i organoleptičku (senzorsku) ocjenu vina.

Za prehrambene proizvode potrebno je dostaviti:

– Dokaz o mikrobiološkoj ispravnosti proizvoda od strane akreditiranog laboratorija, 

– Dokaz o registraciji i/ili odobrenju objekta u poslovanju hranom izdanu od nadležnog tijela

Za kemijski-kozmetički proizvodi potrebna je registracija subjekta za proizvodnju kemijskih proizvoda, propisana deklaracija proizvoda.

Način prijave:

Prijavnica s potrebnim dokumentima dostavlja se na adresu JAVNA USTANOVA “NACIONALNI PARK MLJET”, Pristanište 2, 20226 Goveđari s naznakom “Prijava za izbor suvenira za 2024.”.

Slanje prijave nije garancija za sklapanje ugovora o komisionoj prodaji.

Svi kandidati biti će pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva.

Kriteriji odabira:

Za odabir suvenira za daljnju prodaju bit će imenovana komisija koju će činiti djelatnici Javne ustanove “Nacionalni park Mljet”.

Pri izboru suvenira Komisija će se rukovoditi sljedećim kriterijima:

1. Kvaliteta

2. Prepoznatljivost

3. Izvornost i tradicionalno naslijeđe

4. Stupanj povezanosti s kulturno-povijesnom baštinom

5. Originalnost

6. Ekološka prihvatljivost 

                                                                                            Ravnatelj:

                                                                  __________________________

                                                   Ivan Sršen, dipl. ing.