KLASA: 612-07/22-01/22

UR. BROJ: 2117-01-22-01

Goveđari, 26. siječnja 2022.

Javni poziv proizvođačima suvenira

Predmet javnog poziva:

Predmet Javnog poziva je odabir suvenira za daljnju prodaju u maloprodajnim mjestima Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” u 2022. sklapanjem ugovora o komisionoj prodaju.

Kategorije suvenira za koje se proizvođači mogu prijaviti su:

  1. Tradicionalni suveniri – ručno izrađeni suveniri koji moraju sadržavati prepoznatljive elemente lokalne sredine, tradicionalnih materijala i bit odraz tradicije (mljetski vez, vrše). Dalje, mogu se prijaviti i suveniri koji sadržavaju tradicionalne tehnike, motive i moderni dizajn.
  2. Suvremeni i uporabni suveniri – majice, kape, bedževi, privjesci, magneti, igračke, razglednice, knjige, nakit, šalice, multimedija
  3. Umjetnički suveniri – slike, unikatni nakit, suveniri inventivne i originalne izvedbe, suveniri obilježeni osobnim pečatom i vizijom umjetnika
  4. Prehrambeni suveniri – jestivi ili dekorativnog karaktera (sušeno voće, džemovi, maslinovo ulje, rakija, i slično). Ovi suveniri moraju biti predstavljeni u formi suvenira s navedenim uvjetima skladištenja i izlaganja.

Zbog prepoznatljivosti destinacije NP Mljet i otok Mljet, poželjno je, ali ne i nužno da suvenir nosi obilježje destinacije (logotip NP, ime otoka, mljetski motivi i slično).

Sudionici:

Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne i fizičke osobe(trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti, OPG-ovi)

Uvjeti prijave:

Uz ispunjenu prijavnicu, koja je dio ovog Javnog poziva, kandidati su obavezni dostaviti dokaz o urednoj registraciji, uzorak suvenira s deklaracijom i specifikaciju proizvoda s vidljivo iskazanom cijenom bez PDV-a. Ukoliko se radi o kategoriji 3 – umjetnički suveniri, dovoljno je priložiti fotografije ili prezentirati suvenir na drugi način za koji vlasnik smatra da je prikladan.

Način prijave:

Prijavnica s potrebnim dokumentima dostavlja se na adresu JAVNA USTANOVA “NACIONALNI PARK MLJET”, Pristanište 2, 20226 Goveđari s naznakom “Prijava za izbor suvenira za 2022.”.

Slanje prijave nije garancija za sklapanje ugovora o komisionoj prodaji.

Svi kandidati biti će pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva.

Kriteriji odabira:

Za odabir suvenira za daljnju prodaju bit će imenovana komisija koju će činiti djelatnici Javne ustanove “Nacionalni park Mljet”.

Pri izboru suvenira Komisija će se rukovoditi sljedećim kriterijima:

  1. Kvaliteta
  2. Prepoznatljivost
  3. Izvornost i tradicionalno naslijeđe
  4. Stupanj povezanosti s kulturno-povijesnom baštinom
  5. Originalnost
  6. Ekološka prihvatljivost