KLASA: 320-03/23-01/02

URBROJ: 2117-01-23-02

Goveđari, 08.08.2023. godine

Na temelju članka 6. Pravilnika o poticajima za poljoprivrednike i stočare na području Nacionalnog parka Mljet, KLASA: 612-07/22-01/594, URBROJ: 2117-01-22-01 od 19.10.2022. godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja poljoprivrednicima i stočarima KLASA: 320-03/23-01/02, URBROJ: 2117-01-23-02 od  31.07.2023. godine, raspisuje se

Javni poziv za dodjelu poticaja poljoprivrednicima i stočarima

Pravo iskazivanja interesa imaju pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti, OPG-ovi) s prebivalištem na području NP Mljet. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave javnog poziva – 23.08.2023.g.

Interes se iskazuje putem obrasca koji možete preuzeti na poveznici niže, a prijava je obvezna za sve dosadašnje i buduće korisnike:

Prilikom utvrđivanja stanja na terenu obavit će se kontrola ogradnog materijala, koji je dodijeljen korisnicima u ožujku 2023.g.
Ukoliko ogradni materijal nije postavljen, korisnik je dužan materijal vratiti Javnoj ustanovi “Nacionalni park Mljet”.