• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Na temelju članka 136. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/2013), članka 28. Statuta javne ustanove »Nacionalni park Mljet« i odluke Upravnog vijeća Javne ustanove »Nacionalni park Mljet« od 18. 12. 2017., raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje stručnog voditelja – voditelja Službe stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja,

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci,

– aktivno znanje 1 stranog jezika,

– poznavanje rada na PC-ju,

– posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije,

– probni rad 6 mjeseci.

Uz prijavu na natječaj kandidat treba priložiti:

– kratak životopis,

– domovnicu,

– ovjereni preslik diplome,

– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,

– uvjerenje da se ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Stručni voditelj se imenuje na 4 godine.

Smještaj je osiguran (stan Javne ustanove »Nacionalni park Mljet«).

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave na natječaj poslati na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Mljet«, 20226 Goveđari, Pristanište 2, s napomenom: »Natječaj – za stručnog voditelja«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8236935.html

Javna ustanova »Nacionalni
park Mljet«, Goveđari