• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Od 5. svibnja 2017. u Narodnim novinama br. 43/2017 u elektroničkom obliku objavljen je natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove “Nacionalni park Mljet”. Natječaj će biti oglašen i u Jutarnjem listu od 8.5.2017.

 

 

Na temelju članka 134. st. 1. al. 6. Zakona o zaštiti prirode (N.N. br. 80/2013) i članaka 14. st. 1. al. 6. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Mljet”, Upravno vijeće Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” raspisuje

 

 

N a t j e č a j

 

za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove “Nacionalni park Mljet”

 

 

Uvjeti:
-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja
-najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
-aktivno znanje jednoga svjetskog jezika
-poznavanje rada na računalu

 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
-životopis
-dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjereni preslik diplome)
-dokaz o radnom iskustvu: elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
-preslik domovnice
-preslik osobne iskaznice
-izvornik uvjerenja/potvrde da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
-plan rada i razvoja Nacionalnog parka Mljet za vrijeme trajanja mandata

 

 

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar zaštite okoliša i energetike na mandat od 4 godine.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Javna ustanova “Nacionalni park Mljet”, Pristanište 2, 20 226 Goveđari, s naznakom “Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu.”

 

 

Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“