Klasa: 612-07/22-01/44

Ur.broj: 2117-08-22-01

Goveđari, 08.02.2022. godine

Na temelju članka 24. st.1 i st. 2 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18), čl.28. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ od 30.11.2021. Godine , Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“ raspisuje:

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:

Položajna radna mjesta I vrste 1. Voditelj Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove, poslove javne nabave i nabave 1 izvršitelj

Uvjeti:- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog i/ili ekonomskog smjera,- četiri godine radnog iskustva u struci,- aktivno znanje jednog svjetskog jezika,- ovlaštenje za provedbu postupka javne nabave,- poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu za natječaj za navedeno radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela) 
– preslik diplome
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)
– važeći certifikat u području javne nabave
– dokaz o radnom iskustvu (obvezno dostaviti elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ERPS)/e-radnu knjižicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove 
– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave
– potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju stranog jezika

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Mljet“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

U službu se može primiti osoba koja ne posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, pod uvjetom da isti stekne u roku od 6 mjeseci od dana početka rada.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21 ) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne  uvjete natječaja, može se provesti provjera sposobnosti o čemu će biti posebno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi provjeri sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

Postoji mogućnost osiguranja smještaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (na katu upravne zgrade Javne ustanove “Nacionalni park Mljet”, Pristanište 2, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Mljet«, Pristanište 2, 20 226 Goveđari, sa naznakom:„Za natječaj“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ (www.np-mljet.hr).

 Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“

Dostaviti:

1. Narodne novine

2. Računovodstvo

3. Pismohrana