KLASA: 402-05/23-01/04

UR.BROJ: 2117-01-23-02

Goveđari, 06.10.2023. godine

Temeljem članka 21. i 22. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ i Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje kupnje vanbrodskih pogonskih motora na električni pogon, KLASA: 402-05/23-01/04, UR.BROJ: 2117-01-23-01 od dana 05.10.2023. godine, ravnatelj donosi

JAVNI POZIV

ZA SUFINANCIRANJU KUPNJE VANBRODSKIH POGONSKIH MOTORA

NA ELEKTRIČNI POGON

 1. PREDMET

Predmet poziva je dodjela sredstava Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” za sufinanciranje kupnje električnih vanbrodskih pogonskih motora (u daljnjem tekstu: osnovna oprema) i dodatne pripadajuće opreme (u daljnjem tekstu: Poziv).

U smislu ovog Poziva osnovnom opremom smatra se:

 • pogonski motor s baterijom i punjačem (1 komad),

dodatnom opremom smatra se:

 • dodatna baterija (1 komad),
 • solarni panel (1 komad),
 • rezervni propeler (1 komad).
 1. CILJEVI I OČEKIVANI UČINCI

Cilj poziva je zaštita i očuvanje povoljnog stanja morskog ekosustava Nacionalnog parka Mljet, a ujedno i smanjenja onečišćenja okoliša kroz smanjenje emisije CO2. Sufinanciranjem kupnje električnih vanbrodskih pogonskih motora potiče se ekološki prihvatljiva plovidba u zaštićenom području.

 1. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava u smislu ovog Poziva su:

 1. Punoljetne fizičke osobe s prebivalištem na području Nacionalnog parka koji su
 2. Vlasnici plovila sa dozvolom za plovidbu brodice.
 1. SREDSTVA

Ukupno raspoloživi iznos JUNP Mljet po ovom Pozivu iznosi 50.000,00 EUR.

JUNP Mljet zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva, kao i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva.

Fizičke osobe mogu ostvariti sufinanciranje sredstva za kupnju osnovne opreme i dodatne opreme do 80 % vrijednosti, ukupno najviše 3.000,00 EUR, uz zadržavanje prava JUNP Mljet da se dodijeli niži iznos sredstava, ovisno o broju prijava.

Nedodijeljena sredstava iz ovog Poziva iskoristit će se u sljedećem Pozivu.

 • NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava na Poziv se podnosi u JUNP Mljet u uredu Stručne službe na adresi Pristanište 6.

Prijava mora sadržavati slijedeće dokumente:

 1. Obrazac Prijave – Prilog 1.
 2. Preslik osobne iskaznice,
 3. Preslik dokaza o vlasništvu brodice,
 4. Ponuda prodavatelja na kojoj je jasno izražen opis proizvoda i ukupna cijena s PDV-om.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 06. listopada i traje do 20. listopada 2023. godine.

Nakon što se utvrdi uredna prijava, sa odabranim prijaviteljima sklopit će se Ugovor.

Korisnik sufinanciranja u obvezi je zadržati e-motor u vlasništvu pet godina od preuzimanja, te ga koristiti isključivo u privatne svrhe.

JUNP Mljet u navedenom razdoblju pridržava pravo provedbe kontrole vlasništva/korištenja.

Ukoliko se kontrolom utvrdi nepridržavanje navedenih uvjeta od strane korisnika, JUNP Mljet pokreće povrat cjelokupnog iznosa isplaćenih sredstava.

      RAVNATELJ

                                                                                                                      Ivan Sršen, dipl.ing.