KLASA: 112-12/24-01/11

URBROJ: 2117-01-24-02

Goveđari, 06.06.2024. godine

Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ i članka 5. stavak 1. i 2. Kolektivnog ugovora za javnu ustanovu „Nacionalni park Mljet“ i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 112-01/23-01/3, URBROJ: 517-02-1-1-1-23-236 od 21.12.2023. godine, ravnatelj donosi

O G L A S 

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na neodređeno vrijeme,  za sljedeće radno mjesto:

 1. STRUČNI SURADNIK – ŠUMAR – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja biotehničke znanosti (polje: šumarstvo),
 • jedna godina radnog iskustva u struci,
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Ukupno: 1 izvršitelj za rad na Mljetu.

Uz prijavu za oglas na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

 • kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela) 
 • presliku svjedodžbe/ diplome o završenoj stručnoj spremi
 • presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana),
 • presliku vozačke dozvole „B“ kategorije (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet iz oglasa) 
 • dokaz o aktivnom znanju jednog ili više svjetskog jezika,
 • izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)

NAPOMENE:                 

– kandidati koji su bili u radnom odnosu s Ustanovom ne moraju dostavljati obveznu dokumentaciju propisanu oglasom (*izuzev uvjerenja o nekažnjavanju i potvrde HZMO-a o radnom stažu) već mogu popuniti „OBRAZAC PRIJAVE – za Oglas za posao na određeno vrijeme“ koji će biti objavljen na službenim web stranicama Ustanove (www.np-mljet.hr);

– kandidati koji žele podnijeti prijavu na predmetni oglas dužni su jasno i nedvojbeno naznačiti za koje radno mjesto podnose prijavu (kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta mogu podnijeti jednu prijavu, u kojoj su dužni jasno i nedvojbeno naznačiti za koja sve radna mjesta se prijava odnosi);

– Ustanova ne osigurava izabranom kandidatu smještaj.

Prijavom na oglas kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Mljet“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima oglasa koji se objavljuju na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj oglas.

Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo takvo pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18,  32/20.) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. te dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je zaključno 15.06.2024. godine.

Oglas je objavljen 08.06.2024. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Javne ustanove „Nacionalni park Mljet

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa predaju se osobno u Upravi JU NP Mljet, Pristanište 2, 20226 Goveđari, I kat (od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Mljet«, Pristanište 2, 20 226 Goveđari, sa naznakom: „Za oglas za posao na neodređeno vrijeme“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ (www.np-mljet.hr). 

                                                                                                                              RAVNATELJ:

                                                                                                                     Ivan Sršen, dipl.ing.

Dostaviti:

 1. HZZ
 2. Mrežna stranice Javne ustanove „Nacionalni park Mljet
 3. Računovodstvo
 4. Pismohrana