Klasa: 612-07/22-01/76

Ur.broj: 2117-01-22-04

Goveđari, 17.03.2022. godine

Na temelju članka 24. st.1 i st. 2 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18), čl.1. Dodatka I. kolektivnom ugovoru Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“, čl.28. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ i Suglasnost za zapošljavanje Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 08.03.2021.  godine , ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Mljet raspisuje:

OGLAS

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme,  za sljedeća radna mjesta:

 1. Trgovački radnik – 13 izvršitelja
 2. Turistički vodič – 2 izvršitelja
 3. Turistički informator–kontrolor ulaznica – 10 izvršitelja
 4. Koordinator volontera i vodič – 1 izvršitelj
 5. Čuvar prirode III. Vrste – 1 izvršitelj
 6. Djelatnik na čišćenju otvorenih površina, održavanju staza i puteva – 2 izvršitelja
 7. Mornar – 4 izvršitelja
 8. Požarni motritelj – 4 izvršitelja

Ukupno: 35 izvršitelja za rad na Mljetu, 2 izvršitelja za rad ( Trgovački radnik) u Dubrovniku.

Uz prijavu za oglas na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela) 
– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS i VŠS)
– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)
– presliku osobne iskaznice 
– presliku domovnice
– presliku vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet iz oglasa) 
– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci – OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE))

NAPOMENE:                 

– kandidati koji su bili u radnom odnosu s Ustanovom ne moraju dostavljati obveznu dokumentaciju propisanu oglasom (*izuzev uvjerenja o nekažnjavanju i potvrde HZMO-a o radnom stažu) već mogu popuniti „OBRAZAC PRIJAVE – za Oglas za posao na određeno vrijeme“ koji će biti objavljen na službenim web stranicama Ustanove (www.np-mljet.hr);

– kandidati koji žele podnijeti prijavu na predmetni oglas dužni su jasno i nedvojbeno naznačiti za koje radno mjesto podnose prijavu (kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta mogu podnijeti jednu prijavu, u kojoj su dužni jasno i nedvojbeno naznačiti za koja sve radna mjesta se prijava odnosi);

– Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Mljet.

Prijavom na oglas kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Mljet“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima oglasa koji se objavljuju na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj oglas.

Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na oglas dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji .

Rok za podnošenje prijava je zaključno 31.03.2022. godine od objave oglasa 17.03.2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa predaju se osobno u Upravi JU NP Mljet, Pristanište 2, 20226 Goveđari, I kat (od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Mljet«, Pristanište 2, 20 226 Goveđari, sa naznakom: „Za oglas za posao na određeno vrijeme“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ (www.np-mljet.hr).

                                                                                            Ravnatelj:

                                                                                    Ivan Sršen, dipl.ing.

Dostaviti:

 1. HZZ
 2. Oglasna ploča
 3. Računovodstvo
 4. Pismohrana