Klasa: 612-07/21-01/572
Ur.broj: 2117-08-21-01
Goveđari, 16.11.2021. godine

Na temelju članka 24. st.1 i st. 2 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18), članku 21. stavka 2. podstavka 14. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 09.11.2021. godine , ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Mljet raspisuje:

OGLAS

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme, za sljedeća radna mjesta:

 1. Računovodstveni referent – 1 izvršitelj
 2. Čuvar prirode III. Vrste – 1 izvršitelj
 3. Mornar – 1 izvršitelj
 4. Čistačica – 1 izvršitelj
 5. Požarni motritelj – 1 izvršitelj
 6. Trgovački radnik – 3 izvršitelja
  Ukupno: 8 izvršitelja za rad na Mljetu.
  Za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na neodređeno vrijeme, za sljedeća radna mjesta:
 7. Čuvar prirode III. Vrste – 3 izvršitelja
 8. Mornar – 1 izvršitelj
  Ukupno: 4 izvršitelja za rad na Mljetu.
  Uz prijavu za oglas na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:
  – kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
  – presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS i VŠS)
  – presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)
  – presliku osobne iskaznice
  – presliku domovnice
  – izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci – OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)
  NAPOMENE:
  – kandidati koji su bili u radnom odnosu s Ustanovom ne moraju dostavljati obveznu dokumentaciju propisanu oglasom (*izuzev uvjerenja o nekažnjavanju i potvrde HZMO-a o radnom stažu), već mogu popuniti „OBRAZAC PRIJAVE“ koji će biti objavljen na službenim web stranicama Ustanove (www.np-mljet.hr);
  – kandidati koji žele podnijeti prijavu na predmetni oglas dužni su jasno i nedvojbeno naznačiti za koje radno mjesto podnose prijavu (kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta mogu podnijeti jednu prijavu, u kojoj su dužni jasno i nedvojbeno naznačiti za koja sve radna mjesta se prijava odnosi);
  – Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Mljet.
  Prijavom na oglas kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Mljet“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima oglasa koji se objavljuju na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj oglas.
  Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).
  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na oglas dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji .
  Rok za podnošenje prijava je zaključno 26.11.2021. godine od objave oglasa 16.11.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa predaju se osobno u Upravi JU NP Mljet, Pristanište 2, 20226 Goveđari, I kat (radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Mljet«, Pristanište 2, 20 226 Goveđari, sa naznakom: „Za oglas – natječaj za posao“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ (www.np-mljet.hr).

                                                         Ravnatelj:                                                                                

    Ivan Sršen, dipl.ing

Dostaviti:

 1. HZZ
 2. Oglasna ploča
 3. Računovodstvo
 4. Pismohrana