• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Javna ustanova “Nacionalni park Mljet” poziva vas na predavanje “Gmazovi i saproksilni kornjaši Nacionalnog parka Mljet” autora Borisa Lauša, suradnika za herpetofaunu, entomofaunu i staništa udruge Hyla te voditelja istraživanja gmazova i saproksilnih kornjaša u NP Mljet.

 

Predavanje će se održati u nedjelju 4. kolovoza 2019. godine s početkom u 20 h u Galeriji “Stara skula” u Goveđarima.

 

Cilj je istraživanja kroz više godina pratiti stanje populacija gmazova u Parku te popisati sve vrste saproksilnih kornjaša Nacionalnog parka Mljet. Posebna je pažnja posvećena vrstama značajnima u zaštiti prirode, poput kopnene kornjače (Testudo hermanni) i jelenka (Lucanus cervus).

 

Na širem području NP Mljet zabilježeno je 11 vrsta gmazova, od čega dvije vrste kornjača, četiri vrste guštera i pet vrsta zmija.

 

Višegodišnja istraživanja provođena su u suradnji udruge Hyla i JU „NP Mljet“ kroz period 2007.-2009., 2015. i sada 2019. godine. Što se tiče saproksilnih kornjaša, 2019. je inicijalna sezona istraživanja. Za cijelo područje naše države postoji jako malo podataka o ovoj skupini životinja te svako njihovo istraživanje predstavlja značajan doprinos našem poznavanju ove skupine u Hrvatskoj. Od dosadašnjih istraživanja možemo izdvojiti recentne nalaze jelenka (Lucanus cervus) te vrste iz porodice klišnjaka (Elateridae), Calais parreyssi, koja nije zabilježena u Hrvatskoj od davne 1904. godine.

 

Vrste koje su prepoznate kao bitne za Park su: kopnena kornjača (Testudo hermanni) i jelenak (Lucanus cervus). Obje se nalaze na Dodatku II Direktive o staništima EU (EU Habitats Directive), na osnovu koje se određuju Natura 2000 Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove, kao što je i HR5000037 Nacionalni park Mljet.

 

 

Foto: O. Pečar (kopnena kornjača), Hyla