• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Nacionalni park Mljet poziva vas na predavanje “Ptice Nacionalnog parka Mljet” autora dr. sc. Luke Jurinovića, mag. biol., voditelja istraživanja ptica u NP Mljet 2001.-2018. g.

Predavanje će se održati u nedjelju 17. lipnja 2018. godine s početkom u 19 h u Galeriji “Stara skula” u Goveđarima.

 

Cilj je višegodišnjih istraživanja popisati sve vrste ptica Nacionalnog parka Mljet te područja oko sela Blato i Kozarica te istražiti njihovu sezonsku prisutnost i dinamiku. Posebna je pažnja posvećena vrstama značajnima u zaštiti prirode.
Na širem području NP Mljet zabilježene su 123 vrste ptica. Od ukupnog broja zabilježenih ptica 54 vrste su gnjezdarice Parka.
Nakon inicijalne sezone istraživanja, 6 vrsta prepoznato je kao bitne za Park te je nastavljeno sustavno praćenje dinamike njihovih populacija. Vrste koje su prepoznate kao bitne za Park su: morski vranac (sredozemna podvrsta) Phalacrocorax aristotelis desmarestii, sredozemni galeb Larus audouinii, galeb klaukavac Larus michahellis, crvenokljuna čigra Sterna hirundo, škanjac osaš Pernis apivorus i sivi sokol Falco peregrinus.
Osim galeba klaukavca, sve ostale navedene vrste nalaze se na Dodatku I Direktive o pticama EU (EU Birds Directive), na osnovu koje se određuju Natura 2000 Područja očuvanja značajna za ptice, kao što je i HR1000037 SZ dio NP Mljet.

 

Foto: L. Jurinović