Na temelju članka 134. stavka 1. točke 7.  Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i članka 14. stavak 1. podstavak 7. i članka 28. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“, Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 112-01/22-01/04, URBROJ: 517-02-1-1-1-22-211 od 28. listopada 2022.g. i Odluke Upravnog vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ KLASA: 007-01/23-02/05, URBROJ: 2117-08-23-05-01 od 24.04.2023. godine, Upravno vijeće raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE

stručnog voditelja/ice – voditelj Odjela stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka

Kandidat za stručnog voditelja/icu javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biomehaničkih, biomedicinskih i tehničkih područja,
 • pet godina radnog iskustva u struci,
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje podnositelj prijave dužan je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana),
 • presliku diplome,
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik rješenja, ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
 • dokaz o znanju stranog jezika,
 • presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu,
 • izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju – uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).