KLASA: 112-12/23-01/04

URBROJ: 2117-06-23-02

Goveđari, 24.08.2023. godine

Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ i članka 5. stavak 1. i 2. Kolektivnog ugovora za javnu ustanovu „Nacionalni park Mljet“, Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zapošljavanje KLASA: 112-01/23-01/23, URBROJ: 2117-06-23-01 od 07.07.2023.g. i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 28.10.2022. godine, KLASA: 112-01/22-01/04, UR.BROJ: 517-01-1-1-1-22-211, ravnatelj donosi

O G L A S 

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme,  za radno mjesto:

  1. POŽARNI MOTRITELJ – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme.

Ukupno: 1 izvršitelj za rad na Mljetu.

Uz prijavu za oglas na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela) 
– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS i VŠS)
– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)
– presliku osobne iskaznice 
– presliku domovnice
– presliku vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet iz oglasa) 
– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)