Na temelju članka 134. stavka 1. točke 7.  Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i članka 14. stavak 1. podstavak 7. i članka 28. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“, Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 112-01/22-01/04, URBROJ: 517-02-1-1-1-22-211 od 28.10.2022. godine i Odluke Upravnog vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ KLASA: 007-01/23-02/13, URBROJ: 2117-08-23-03 od 29.09.2023. godine, Upravno vijeće raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE

Glavnog čuvara – voditelj Odjela čuvara prirode

Kandidat za glavnog čuvara javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom mora ispunjavati sljedeće uvjete:

Opći uvjeti:

 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova glavnog čuvara prirode,
 • hrvatsko državljanstvo,

Posebni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih ili društvenih područja,
 • četiri godine radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na računalu,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rok od 6 (šest) mjeseci.

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte) podnositelj prijave dužan je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana),
 • presliku diplome,
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu za čuvara prirode,
 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika,
 • dokaz o radnom iskustvu u struci: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika,
 • presliku vozačke dozvole,
 • izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju – uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu glavnog čuvara prirode ne postoje zapreke iz članka 207. stavak 5. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo takvo pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17), pod ravnopravnim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj kandidati mogu priložiti i ostale dokumente za koje smatraju da dokazuju njihovu sposobnost za obavljanje poslova iz natječaja.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Kandidati će o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) biti obaviješteni putem elektroničke pošte ili telefonskim putem.

Natječaj za imenovanje glavnog čuvara prirode provodi Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Javne ustanove. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja: stručnih znanja, sposobnosti i vještina; provjere uspješnosti u obavljanju poslova iz natječaja; vjerodostojnosti navoda iz prijave za natječaj; navoda iz životopisa te istovjetnosti priloženih dokumenta. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti ravnatelju kandidata/tkinju radi prijedloga izbora, odnosno imenovanja Upravnom vijeću.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 20 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“ s naznakom: »Ne otvarati – natječaj – glavni čuvar prirode«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju glavnog čuvara prirode kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Javna ustanova zadržava pravo obustave cijelog ili dijela natječaja.

Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

JAVNA USTANOVA „NACIONALNI PARK MLJET“