Prošli se tjedan na otoku Mljetu provodilo istraživanje lišaja roda Cladonia, podroda Cladina. Riječ je o lišajima koji rastu na tlu, grmaste su forme i čine “prekrivače”, a generalno im odgovaraju otvorenija staništa (npr. rub šume, među makijom, vrištine) s kiselom podlogom. Uz zabilježene tražene lišaje podroda Cladina, biolozi su pronašli i brojne druge zanimljive vrste, kao što je plućasti režnjaš (Lobaria pulmonaria) – ugrožena vrsta lišaja, pokazatelj ekološkog kontinuiteta šuma te osjetljiva na onečišćenje zraka, a koja je zadnji put na Mljetu zabilježena prije više od sto godina!

Ovo je istraživanje dio “Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU” u sklopu OPKK projekta “Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova”. Istraživanje provodi Geonatura d.o.o., lihenolozi Maja Maslać Mikulec i Marko Doboš.