Temeljem članka 188. i 189. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i članka 14. i 15. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“, te Odluci o pokretanju postupka davanja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti – iznajmljivanje bicikla, kajaka i kanua na području Nacionalnog parka Mljet koju je donijelo Upravno vijeće na 2. sjednici održanoj dana 28.02.2023. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“ objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti – iznajmljivanje bicikla, kajaka i kanua na području Nacionalnog parka Mljet.

Koncesijsko odobrenje daje se na period od 3 (tri) godine.

Rok za ponošenje ponuda je 30 dana od objave javnog poziva, tj. zadnji dan je 8.4.2023.godine.